คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนนายสุรเดช วลีอิทธิกุล
ประธานกรรมการ