คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

ประเภทหมวดหมู่ คำถามที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 เวลาเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาล จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทำงานเป็นลูกจ้างได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ลูกจ้างอายุครบ 60 ปี นายจ้างให้ออกจากงานเพราะเกษียณอายุจะมาสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย รณีออกจากงานเกิน 6 เดือน แต่อยากเข้าประกันสังคมต่อจะทำได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย หากผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้รับเอกสารจากทางประกันสังคมว่าสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 เนื่องจากขาดส่งเงินสมทบ ผู้ประกันตนที่ต้องการจะยื่นเรื่องอุทธรณ์จะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ทำไมผู้ประกันตนมาตรา 39 ต้องส่งเงินสมทบส่วนของนายจ้างด้วย ทั้งๆ ที่คนว่างงานเดือดร้อนอยู่แล้ว น่าจะส่งเฉพาะของผู้ประกันตนเท่านั้น
คำถามที่พบบ่อย กรณีลาออกจากงานเกิน 6 เดือน แต่อยากกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนต่อจะทำได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีออกจากงานเกิน 6 เดือน แต่อยากเข้าประกันสังคมต่อจะทำได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ไม่ได้ทำงาน ไม่ใช่ผู้มีรายได้สามารถใช้สิทธิเบิกเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนมาตรา 39 กลับเข้ามาทำงานในบริษัท เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน เงินสมทบมาตรา 39 งวดประจำเดือนมิถุนายนจะต้องชำระหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนมาตรา 39 สอบถามว่าจะยกเลิกการหักเงินสมทบผ่านบัญชีธนาคาร จะทำอย่างไร เนื่องจากได้กลับเข้าทำงานเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนมาตรา 39 ขาดส่งเงินสมทบงวดเดือน ต.ค. 56 และ พ.ย. 56 ในวันที่ 31 ธ.ค. 56 ต้องการไปจ่ายเงินสมทบที่ เซเว่นอีเลฟเว่น หรือจ่ายผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร จะสามารถชำระเงินสมทบงวดเดือน ต.ค. 56 และ พ.ย. 56 ได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนมาตรา 39 กลับเข้าทำงานวันที่ 11 มีนาคม 2556 ระหว่างเดือน แต่ยังคงมีการชำระเงินสมทบมาตรา 39 ของงวดเดือนมีนาคม และ เมษายน 2556 เข้ามาผู้ประกันตนสามารถขอรับเงินคืนได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนมาตรา 39 กลับเข้าทำงาน วันที่ 1 มีนาคม 2557 แต่ยังคงมีการชำระเงินสมทบมาตรา 39 งวด เดือนมีนาคม, เมษายน และ พฤษภาคม 2557 เข้ามาผู้ประกันตนสามารถขอรับเงินคืนได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย การนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 เข้ากองทุนประกันสังคมทั้ง 6 กรณี แยกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้อย่างไร
คำถามที่พบบ่อย การนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 เข้ากองทุนประกันสังคมทั้ง 6 กรณี แยกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้อย่างไร
คำถามที่พบบ่อย กรณีการชำระเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 39 เป็นธนาณัติ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ แล้วทางเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์สอบถามเกี่ยวกับ ตู้ ปณ. ที่ต้องการนำส่งเงินสมทบจะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ตรวจสอบผลการยื่นเรื่องอุทธรณ์
คำถามที่พบบ่อย การสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 พร้อมต้องการให้หักเงินสมทบผ่านบัญชีธนาคาร ตอนไปยื่นเอกสารในการสมัคร จะต้องเตรียมสำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้หักผ่านบัญชีไปด้วยหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนกลับเข้าทำงานตอนอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จะสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ในกรณีสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ตอนอายุ 58 ปี แล้วพอถึงอายุ 60 ปี ต้องหยุดจ่ายเงินสมทบหรือไม่
 < 1 2 3 4 >  Last ›