กรณีพนักงานโดนกล่องสินค้าหล่นทับ แต่อาการปวดยังไม่เกิดขึ้นในตอนนั้น ต่อมา 2-3 วัน ได้เกิดอาการเจ็บป่วยได้ไปหาหมอ แต่หมอก็ไม่วินิจฉัยว่าเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายอันเนื่องจากการทำงาน ในส่วนนี้สำนักงานประกันสังคมเห็นอย่างไร

คำตอบ :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกสิทธิ ดังนี้ การเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายอันเนื่องจากการทำงาน (กองทุนเงินทดแทน) ค่ารักษาพยาบาลได้รับเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกิน 50,000 บาท หากมีความรุนแรงเบิกเพิ่มได้ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กรณีเข้ารักษาในสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน ลูกจ้างไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล (ในวงเงินที่กำหนด) กรณีเข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลอื่นให้ทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนและให้มาขอเบิกจากกองทุนภายใน 90 วัน หมายเหตุ นายจ้างมีหน้าที่ส่งแบบแจ้งการประสบอันตราย กท. 16 พร้อมแบบส่งตัวลูกจ้างเข้ารักษาพยาบาล กท. 44 ให้สำนักงานประกันสังคม ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างประสบอันตราย