เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน คือ อะไร

คำตอบ :

คือเงินที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยจะเรียกเก็บกับนายจ้างเป็นรายปี ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งคำนวณจากเงินค่าจ้างรวมของลูกจ้างทั้งหมดในรอบหนึ่งปีปฏิทิน (แต่ไม่เกินคนละ 240,000 บาทต่อปี) คูณอัตราเงินสมทบหลักของประเภทกิจการระหว่างร้รอยละ 0.2-1.0 การใช้อัตราเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงภัยตามรหัสประเภทกิจการของนายจ้างแต่ละราย