ลูกจ้างจะได้รับสิทธิคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายเมื่อใด

คำตอบ :

สิทธิคุ้มครองลูกจ้างเกิดขึ้นทันทีที่นายจ้างตกลงว่าจ้างลูกจ้างเข้าทำงานตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งทำงานให้นายจ้าง