กรณีมีสำนักงานหลายสาขาต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ :

หากนายจ้างมีสำนักงานหลายสาขาหรือมีลูกจ้างอยู่หลายจังหวัด จะต้องยื่นแบบขึ้นทะเบียนและจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนรวมกันเพียงแห่งเดียว ณ เขตท้องที่ที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ โดยแจ้งรายละเอียดสถานที่ตั้งและจำนวนลูกจ้างแยกตามสาขาด้วย