นายจ้างต้องทำอย่างไรบ้างเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงาน

คำตอบ :

นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลทันทีในสถานพยาบาลใดก็ได้ โดยสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน และเบิกคืนที่สำนักงานประกันสังคมหรือ ใช้แบบ กท. 44 ส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ทำความตกลงกับกองทุนเงินทดแทน แล้วแจ้งการประสบอันตรายตามแบบ กท. 16 และสำเนาส่งตัวลูกจ้าง (กท.44) ต่อสำนักงานประกันสังคมท้องที่ที่ลูกจ้างประจำทำงานอยู่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบการประสบอันตรายของลูกจ้าง