ผู้ประกันตนมาตรา 39 ขาดส่งเงินสมทบ 1 ปี สามารถส่งต่อได้หรือไม่ อย่างไร

คำตอบ :

ถ้าไม่ส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน หรือ ภายใน 12 เดือน ส่งเงินไม่ครบ 9 เดือน จะสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ถ้าอยากเข้ามาเป็นผู้ประกันตนอีกครั้ง ต้องกลับเข้ามาเป็นลูกจ้างเรียกว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33 เท่านั้น