ฐานค่าจ้างที่ต้องนำมารวมเพื่อคำนวณเงินสมทบเท่าไหร่ มีอะไรบ้าง

คำตอบ :

คำว่า "ค่าจ้าง" คือ เงินทุกประเภทที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้าง เป็นค่าตอบแทนการทำงานในวัน เวลา ปกติ ไม่ว่าจะคำนวณจากระยะเวลาหรือตามผลงาน จะจ่ายลักษณะใด วิธีใด หรือเรียกว่าอะไรก็ได้ โดยฐานค่าจ้างไม่ต่ำกว่า 1,650 บาท และฐานสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท