ตกเบิก ของลูกจ้างเทศบาล ต้องสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมหรือไม่ (ต่อเดือนไม่ถึง 1,650 บาท)

คำตอบ :

ตกเบิก ถือเป็นเงินเดือน ต้องนำมาคำนวณประกันสังคม ถ้าไม่ถึง 1,650 บาท ต้องคิดที่ 1,650 บาท (ในฐานขั้นต่ำตามกฎหมายกำหนด)