ผู้ประกันตนขาดส่งเงินสมทบกี่เดือน ถึงหมดสิทธิการเป็นผู้ประกันตน

คำตอบ :

ถ้าเป็นผู้ประกันตน ม. 33 สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนเมื่อออกจากงาน แต่ประกันสังคมให้ความคุ้มครองต่อ 4 กรณี คือ กรณีเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต ต่ออีก 6 เดือน ถ้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 สิ้นสุดเมื่อไม่ส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน หรือ ภายใน 12 เดือน ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน