ในปี พ.ศ. นายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต้องจ่ายเงินสมทบในอัตราเดือนละเท่าใด

คำตอบ :

นายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จ่ายเงินสมทบในอัตราเดียวกันคือฝ่ายละร้อยละ 4 (คือนายจ้าง 4% ลูกจ้าง 4% ) ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 7 ของฐานค่าจ้าง 4,800 บาท ผู้ประกันตนจะต้องนำส่งเงินสมทบต่อเดือน 432 บาท (ส่วนในปี 2556 ซึ่งสำนักงานประกันสังคมกำหนดอัตราเงินสมทบเป็นเงิน 336 บาท )