เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ขณะนี้อายุครบ 55 ปีแล้ว อยากทราบว่าต้องส่งเงินสมทบไปจนอายุเท่าใด จึงจะหยุดส่งได้และจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างเมื่อหยุดส่งเงินสมทบ

คำตอบ :

สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 กฎหมายประกันสังคมมิได้มีการกำหนดการหยุดส่งเงินสมทบ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ประกันตนในการหยุดส่งเงินสมทบ เมื่อผู้ประกันตนหยุดส่งเงินสมทบหรือลาออกจากงาน การเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะได้รับสิทธิประโยชน์การคุ้มครอง 6 เดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (กรณีเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพและกรณีเสียชีวิต) และสามารถขอรับคืนเงินกรณีชราภาพได้ภายใน 1 ปี