ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมจะได้รับสิทธิประโยชน์บ้าง

คำตอบ :

เมื่อนายจ้างแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนเรียบร้อยแล้ว ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์การคุ้มครอง 7 กรณี ดังนี้ กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายอันมิเนื่องจากการทำงาน กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ กรณีว่างงาน