กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ส่งเงินสมทบเกินยอดที่กำหนดไว้ผู้ประกันตนสามารถขอคืนเงินสมทบในส่วนที่เกินได้หรือไม่

คำตอบ :

กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่หักเงินสมทบ 5% แต่เงินสมทบในปี 2556 มีการลดอัตราเงินสมทบเหลือ 4% เป็นการส่งเงินสมทบเกินนายจ้างจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นเอกสารขอคืนเงินสมทบที่ส่งเกินภายใน 1 ปี นายจ้างยื่นแบบ สปส. 1-23/1 แต่หากเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สามารถยื่นแบบ สปส. 1-23/3 ขอรับเงินคืนได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12 แห่ง/จังหวัด/สาขา ที่่ขึ้นทะเบียนไว้