ข้อมูลสถานพยาบาล

  เลขที่เอกสาร  รายการ
สถานพยาบาล รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2561 แยกตามจังหวัด
สถานพยาบาล การตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล
สถานพยาบาล แบบแสดงความจำนงขอรับเงินค่าบริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลรัฐบาล
สถานพยาบาล แบบแสดงความจำนงขอรับเงินค่าบริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลเอกชน
สถานพยาบาล แบบสอบถามข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการปรับปรุงการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีบำบัดทดแทนไต
สถานพยาบาล รายละเอียดประกอบการสมัครเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในความตกลงกับสานักงานประกันสังคม
สถานพยาบาล รายละเอียดประกอบการสมัครเป็นสถานพยาบาลกรณีการให้บริการทางการแพทย์โดยการบาบัดทดแทนไตด้วยวิธีการล้างช่องท้องด้วยนายาแบบถาวรในความตกลงกับสานักงานประกันสังคม
สถานพยาบาล รายชื่อสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
สถานพยาบาล รายชื่อสถานพยาบาลล้างช่องท้อง สถานพยาบาลปลูกถ่ายไต สถานพยาบาลปลูกถ่ายอวัยวะ
สถานพยาบาล การแสดงตนในการขอรับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลของผู้ประกันตนที่เป็นคนต่างด้าว
สถานพยาบาล แนวปฏิบัติกรณีการเปลี่ยนสถานพยาบาลขณะผู้ประกันตนเป็นผู้ป่วยใน
สถานพยาบาล รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2562 แยกตามจังหวัด