พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

20 ธันวาคม 2561

           พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนาม ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการนำระบบบริหารจัดการข้อมูลคนจนแบบชี้เป้า (Thai Poverty Map and Analytic Platform : TPMAP) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินสำหรับใช้เป็นแนวทางกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนและแนวนโยบายการจัดสวัสดิการภาครัฐ โดยมี นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมลงนาม MOU กับกระทรวงต่าง ๆ ดังนี้ 

1.กระทรวงการคลัง 2.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4.กระทรวงมหาดไทย 5.กระทรวงยุติธรรม 6.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7.กระทรวงศึกษาธิการ 8.กระทรวงสาธารณสุข 9.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 10.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
         ในการนี้ นายภูมา ธรรมกุล รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ได้ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นสวัสดิการภาครัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคม บริเวณนิทรรศการแสดงผลงานต่อนายกรัฐมนตรีภายในงานด้วย